Dbamy o Państwa prywatność. Państwa dane są u nas bezpieczne, a szczegółowe informacje w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych w Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska” mogą Państwo w każdej chwili uzyskać na stronie www.fundacjamaltanska.pl .

Poniższa informacja przedstawiana jest w związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

 

 1. Co to są dane osobowe?

Informacje, które Państwa identyfikują lub umożliwiają Państwa zidentyfikowanie np. imię, nazwisko, numer telefonu czy adres e-mail. Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska” zbierała i zbiera Państwa dane w związku ze swoją działalnością. 

 1. Dane, które przetwarzamy

Przetwarzamy następujące kategorie danych:

– dane kontaktowe

– dane personalne

– dane o stanie zdrowia 

– dane bytowe i mieszkaniowe

 1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i z kim można się skontaktować?

Administratorem danych jest Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska” mieszcząca się przy ul. Świętojańskiej 1, 61-113 Poznań, dalej jako „FPKM

FPKM wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:

– kierując korespondencję na adres: ul. Świętojańska 1, 61-113 Poznań

– poprzez kontakt elektroniczny, pod adresem e-mail: rodo.poznan@zakonmaltanski.pl

– oraz kontakt telefoniczny: tel. 506 716 230

 1. Dlaczego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej? Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się:

– dla wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit b RODO)

– dla wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit c RODO) lub wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO)

– do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez FPKM lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO)

Jeśli zajdzie taka potrzeba, przetwarzamy dane, w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub stron trzecich. Przykładem takich aktywności jest:

– przetwarzanie danych osób działających na rzecz podopiecznych, pacjentów, kontrahentów,

– dochodzenie roszczeń oraz obronę przed roszczeniami;

 1. Komu możemy przekazywać dane osobowe?

Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wypełnienia zobowiązań umownych, w celu wykonania ciążącego na FPKM obowiązku prawnego, w oparciu o Państwa zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów FPKM lub strony trzeciej.

Odbiorcami mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy FPKM oraz firmy zewnętrzne świadczące na rzecz FPKM usługi wewnętrzne (np. outsourcing IT).

Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie FPKM i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z FPKM wyłącznie zgodnie z poleceniami FPKM oraz pod warunkiem zachowania tajemnicy.

 1. Jak długo FPKM będzie przetwarzała (przechowywała) Państwa dane?

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj.:

 • w zakresie realizacji zawartej z FPKM umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń;
 • w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na FPKM, w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez FPKM;
 • do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów FPKM stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.
 1. Jakie prawa przysługują Państwu w związku z danymi osobowymi?

Mają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia;
 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:
  • z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy FPKM przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO),
  • w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec profilowania w celach marketingowych w zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych jest związane z marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO);
 • żądania przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu od CTL Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przesłaniu takich danych innemu administratorowi danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. Skąd pozyskujemy Państwa dane osobowe i jakie są ich kategorie?

Przede wszystkim gromadzone przez FPKM dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Państwa (podopieczni, opiekunowie prawni podopiecznych, beneficjenci, opiekunowie prawni beneficjentów, pracownicy, współpracownicy, osoby, które pozostawiły do siebie kontakt w korespondencji email lub poprzez pozostawienie wizytówki, osoby odwiedzające biuro FPKM, pacjenci). FPKM przetwarza także pewne kategorie danych osobowych, które nie zostały uzyskane bezpośrednio od Państwa.